بارگیری راکتور ها

عملیات بارگیری راکتور

مسئله اصلی در بارگیری راکتورها معمولا نحوه انتقال کاتالیست از بسته بندی‌هایی که به محل مي‌رسد، به داخل راکتور است. این روش می‌تواند از تخلیه مستقیم کاتالیزور از بسته بندی روي سطح زمین و تخليه به بالای راکتور تا انتقال بسته بندی به بالای راکتور برای پر کردن با کمک نيروي گرانش متفاوت باشد. موارد زیر شامل تصاویری از عملیات بارگیری مختلف است. در داخل راکتور، کاتالیزور به طور معمول با بارگذاری DENSE یا بارگذاري SOCK توزیع مي شود، که در شکل های زیر شرح داده شده است.

بارگیری مواد به راکتور

انتقال مستقیم از کیسه بزرگ به راکتور. فناوری نحوه ي کار با کاتالیست از نظر ظاهری براي شرکت های مختلف متفاوت است اما بر اصول مشابهي استوار است.

بارگیری راکتور در خلا

این شامل انتقال پنوماتیک کاتالیزور از انواع بسته بندی مورد تأیید سازمان ملل به راکتور از طریق یک قیف است. با اين عمل میزان قرار گرفتن اپراتور در معرض کاتاليست، اثرات زیست محیطی و نیاز به پشتیبانی جرثقیل را به حداقل می‌رساند. این کار اغلب توسط یک شرکت تخصصي که کار با کاتاليست را بر عهده دارد با تجهیزات کم فرسایش مورد تأیید سازنده کاتالیزور انجام می شود.

سیستم های خودکار

این مورد برای جلوگیری از ورود اپراتورها به راکتورها به طور گسترده اي در حال توسعه است. کاربرد آنها به طور معمول به نوع طراحی راکتور و نوع کاتالیزور بستگی دارد. بنابراین در همه موارد قابل استفاده نیستند. اين سيستم ها معمولا يک سيستم انحصاري هستند.

بارگیری مستقیم از کیسه ها و استوانه اي هاي بزرگ

در مواردی که امکان استفاده از سیستم‌های خلاء یا سيستم‌هاي خودکار وجود ندارد، کاتالیزور مستقیما ازکیسه‌های بزرگ منتقل می‌شود، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

کیسه گذاری از قبل/ پر کردن در سطح زمین که در آن می‌توان تخلیه کیسه بزرگ را بهتر مدیریت کرد و قیف توسط جرثقیل بلند شده است.

تخلیه بسته بندي با رعایت نکات برای جلوگیری از ورود گرد و غبار. یک درب روی بسته بندي قرار میگیرد که اجازه می دهد درزگیري شده باشد.

بارگذاری در راکتور

تخلیه بسته بندي در یک محل دشوار با مهار گرد و غبار. دهانه بسته بندي برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار به صورت کامل بسته شده است.

بارگیری با قیف

قیف بارگیری در بالا نصب شده که در آن بسته بندي های بزرگ به بالای راکتور منتقل شده و در قیف بارگیری تخلیه می شوند.

بارگیری راکتور به روش DENSE يا متراکم

این شامل استفاده از دستگاهی برای گسترش یکنواخت کاتالیزور برای کاهش فضاهای خالی و نبود فضاي خالي بين پل ها است. این دستگاه باید کاتالیزور را روی سطح بستر پخش کند و در همين حال فضاي بين آن ها را با استفاده از ضربه به جدارهاي کناري کاهش دهد. از آنجا که بستر کاتالیزور چگال تر است، می‌توان کاتالیزور بیشتری را در همان حجم راکتور بارگذاری کرد. اين نوع بارگذاري متراکم باعث عدم ايجاد کانال مي‌شود، يعني ديگر جرياني بدون برخورد با کاتاليزگر از راکتور خار ج نمي شود و کانال جرياني تشکيل نمي‌شود. بستر متراکم تر باعث کاهش فشار بر بستر راکتور می شود.

فناوری های بارگیری متراکم از نظر روش متفاوت هستند، بعضی از آنها از تجهیزات چرخان استفاده می کنند و برخی دیگر برای پخش کاتالیزور به هوا به عنوان یک پیشرانه متکی هستند. از نیتروژن می توان به جای هوا برای کاتالیزورهای خود گرم شونده استفاده شود. روش های بارگیری متراکم برای تنظیم میزان تغذیه و جلوگیری از افزایش سرعت ناگهاني و موج‌دار شدن بارگذاري، به توجه مداوم اپراتور نیاز دارند. به طور معمول برای بررسي کردن نحوه ي بارگذاري، به یک اپراتور در داخل راکتور احتیاج دارد. هنگام بارگذاري ، بازديد و بررسي دوره ای براي سنجش ميزان سطح و یکنواختی الزام است.

روش بارگذاري DENSE یا متراکم

اصول روش بارگذاري DENSE یا متراکم

بارگیری راکتور به روش sock

این جایی است که کاتالیزور از طریق یک لوله پوششي انعطاف پذیر از یک قیف بارگذاري در بالای راکتور به بستر کاتالیزور منتقل می شود. به طور معمول از یک لوله سفت و محکم متصل به نازل تخلیه قیف در بالا و پوشش انعطاف پذیر در پایین برای پر کردن کاتالیزور تشکیل شده است. به طور معمول از دستگاه پخش کننده در انتهای پوشش برای پخش یکنواخت کاتالیزور استفاده می شود.

با ادامه کار پوشش کوتاه می‌شود تا اطمینان حاصل شود که افت کف بستر به حداقل می رسد و از سایش جلوگیری شود و همچنین تشکیل گرد و غبار به حداقل برسد. حداکثر فاصله بین انتهای پوشش و سطح بالایی تخت باید به طور معمول کمتر از ۱ متر باشد. برای چندین بستر، به طور معمول یک اپراتور برای هدایت پوشش در داخل راکتور مورد نیاز است. در بستر هاي تک معمولا ورود اپراتور به بستر به غیر از تسطیح کاتاليست ضروری نیست. اگر بارگذاری متراکم يا DENSE اعمال شود، ممکن است ورودي راکتور بسته شود.

بارگیری راکتور لوله اي / اصلاح کننده

این امر مستلزم پر کردن مستقیم کاتالیزور در هر لوله جداگانه است و می تواند یک کار بسیار متمرکز پر فشار باشد.

عملیات بارگذاري برای یک راکتور لوله ای

عملیات بارگذاري برای یک راکتور لوله ای.